Uw rechten als patiëntDe wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten regelt de rechtsbescherming van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt (elke persoon die gezondheidszorgen ontvangt) en de beroepsbeoefenaar (geneesheer, verpleegkundige, tandarts, apotheker, vroedvrouw, kinesitherapeut, paramedicus). Ze wil eveneens de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren. AZ Sint-Jozef Malle onderschrijft uitdrukkelijk deze rechten en engageert zich voor een patiëntvriendelijke verzorging en begeleiding.

De wet handelt over de volgende rechten:


1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

U hebt recht op kwaliteitsvolle zorg in functie van de beschikbare medische kennis en technologie. Die zorg moet verstrekt worden met respect voor de menselijke waardigheid en de autonomie van elke patiënt.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.


2. Recht op vrije keuze van zorgverstrekker

U kunt zelf een zorgverstrekker kiezen, ook wanneer uw huisarts u bijvoorbeeld doorverwijst naar een collega of naar een specialist.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.


3. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Geen informatie over uw gezondheidstoestand kan worden meegedeeld aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet voorzien is. Zonder uw toestemming mag niemand aanwezig zijn bij een behandeling die hiervoor niet strikt nodig is.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.


4. Recht op informatie

De zorgverstrekker moet u tijdig en op een begrijpelijke manier alle informatie geven. U kunt vragen om die informatie schriftelijk te bevestigen. Het gaat over informatie over uw gezondheidstoestand of over een voorgestelde behandeling (doel, kosten, alternatieven).
U hebt tevens het recht om niet geïnformeerd te worden. Ook de zorgverstrekker kan in bepaalde omstandigheden informatie weigeren.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.


5. Recht op toestemming

Zonder uw toestemming kan geen enkele behandeling verder worden gezet . De toestemming moet mondeling en ondubbelzinnig gegeven worden.Uw weigering of de intrekking van de toestemming moet te allen tijde worden gerespecteerd. Indien het onmogelijk is om uw toestemming te vragen, moet de arts alle noodzakelijke behandelingen instellen.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.


6. Rechten in verband met het patiëntendossier

U hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden. U hebt het recht om dit dossier te lezen of tegen kostprijs een kopie aan te vragen. U mag evenwel geen gegevens over derden lezen noch persoonlijke nota's van de arts.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.

>> Bekijk hier hoe u een verzoek indient tot inzage of kopie van uw dossier.


7. Recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde ombudsdienst

Indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten of klachten hebt over een zorgverstrekker, kunt u terecht bij de ombudsdienst. De ombudsdienst doet alles om uw vragen en klachten zo goed mogelijk op te lossen. U behoudt het recht om klacht in te dienen bij het gerecht.
>> Bekijk HIER een filmpje over dit patiëntenrecht.


De volledige wettekst vindt u op de website van de Federale commissie voor de patiëntenrechten  www.patientrights.be en in de brochure te verkrijgen aan het onthaal.


8. Informatieverplichting (artikel 17novies Ziekenhuiswet)

Het ziekenhuis is verplicht om de patiënt in te lichten over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de werkzame zorgverleners. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen van werknemers van het ziekenhuis (verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, paramedici ...) wordt gedekt door de verzekering van het ziekenhuis.
De artsen, tandartsen, podologen en bepaalde kinesitherapeuten werken op zelfstandige basis in het ziekenhuis. Dit zelfstandige statuut heeft onder meer tot gevolg dat de zorgverlener zelf aansprakelijk is voor de eventuele niet naleving van de rechten van de patiënt: het ziekenhuis sluit elke aansprakelijkheid uit voor de tekortkomingen van deze zorgverleners. De zelfstandige zorgverlener beschikt over een eigen verzekering die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt. Indien u meer informatie wenst over de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en een individuele beroepsbeoefenaar kan u terecht bij de ombudsdienst.

Ombudsdienst

Meer info