Bescherming van de privacyDe wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in functie van de verwerking van persoonsgegevens is ook van toepassing in het ziekenhuis. Persoonsgegevens van patiënten worden in het ziekenhuis verzameld en verwerkt op grond van wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bv. de ziekenhuiswet en de Riziv-reglementering.

De verwerking van persoonsgegevens van patiënten gebeurt in functie van:

  • diagnose en behandeling;
  • opvolging van verblijf en behandeling met het oog op facturatie;
  • registratie van medische gegevens en verblijfsgegevens voor beheersdoeleinden.


De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens: vzw Emmaüs - uitbatingszetel AZ Sint-Jozef. Medische gegevens worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de behandelende artsen.

De verwerking van persoonsgegevens werd ingeschreven in het openbaar register. Als u hierover meer inlichtingen wenst, kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Als u toegang wenst tot de gegevens, die het ziekenhuis over u bezit, of als u gegevens wenst te doen verbeteren, kunt u zich wenden tot de directie van het ziekenhuis. Onverminderd de bepalingen betreffende de rechten van de patiënt kunt u, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met behulp van een door u gekozen beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis krijgen van gegevens die over u in uw patiëntendossier staan.
Voor de procedure kunt u zich richten tot het medisch secretariaat: 03 380 20 24.

Ombudsdienst

Meer info